Vzdelávanie

www.sia.gov.sk

www.esf.gov.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

Spoločnosť ENERGYCO s.r.o realizovala v obodbí 11/2010 – 06/2012 dopytovo-orientovaný projekt s názvom Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti ENERGYCO,  s.r.o., v rámci Operačného program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 1 - Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie 1.2.  - Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability  pracovníkov,  podnikov a podpory podnikania, Rámcová aktivita 1.2.1 - Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov, Výzva DOP – SIA – 20010/1.2.1/01.

 

Hlavný cieľ projektu: „Zvýšením kvality ľudských zdrojov v spoločnosti rozvojom vedomostí a zručností zabezpečiť ich adaptabilitu a udržanie zamestnanosti a adaptabilitu spoločnosti“

Realizáciou projektu sa podporilo udržanie  pracovných miest na základe zvyšovania vzdelanostnej úrovne zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích aktivít projektu.

Hlavný cieľ projektu bol dosiahnutý prostredníctvom naplnenia štyroch špecifických cieľov, ktoré boli zadefinované na základe analýzy potrieb zamestnancov a spoločnosti v súlade s cieľom opatrenia 1.2.1 a účelom predmetnej výzvy.

 

Na dosiahnutie hlavného cieľa boli stanovené špecifické ciele:

  • Zvýšenie komunikačných schopností zamestnancov v cudzom jazyku
  • Rozvoj počítačových zručností zamestnancov
  • Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zamestnancov v súvislosti so zavádzaním systému riadenia kvality
  • Zvýšenie úrovne interpersonálnych, manažérskych a marketingových zručností a odborných vedomostí

 

Cieľovou skupinou boli zamestnanci spoločnosti ENERGYCO, s.r.o. na všetkých úrovniach pracovného zaradenia.

Vzdelávanie zamestnancov prebiehalo prostredníctvom vzdelávacích aktivít v presne definovaných oblastiach, ktoré tvorili Hlavné aktivity:

Aktivita 1 – Jazykové vzdelávanie

Aktivita 2 – IT vzdelávanie

Aktivita 3 – Vzdelávanie v oblasti manažmentu kvality

Aktivita 4 – Vzdelávanie v oblasti práva

Aktivita 5 – Marketingové vzdelávanie

Aktivita 6 – Rozvoj  manažérskych zručností

Aktivita 7 – Finančné školenia

Aktivita 8 – Administratívne školenia

Aktivita 9 – Personálne vzdelávanie

Aktivita 10 – Logistické vzdelávanie

 

Výstupom projektu a jeho vzdelávacích aktivít sú zamestnanci so zvýšenou vzdelanostnou úrovňou čo prispeje k zvýšeniu pracovného potenciálu a adaptability pracovníkov s priamym efektom na udržanie ich zamestnanosti, ako aj na zvýšenie adaptability spoločnosti ENERGYCO, s.r.o..

Výstupy a výsledky projektu sú sledované prostredníctvom nastavených merateľných ukazovateľov na úrovni výsledku a dopadu. Na úrovni výsledku bol sledovaný merateľný ukazovateľ „Počet osôb vyškolených v projekte“ a na úrovni dopadu k nemu relevantnými ukazovateľmi „Počet úspešne vyškolených osôb“. Výsledky projektu či už na strane zamestnancov alebo spoločnosti v konečnom dôsledku budú mať vplyv a prejavia sa aj vo vzťahu a v kvalite poskytovaných služieb smerom ku klientom. Upevní sa dobré meno spoločnosti, čo prinesie ďalších klientov a možnosti expanzie spoločnosti a tým aj tvorbu nových pracovných miest.

Do vzdelávacích aktivít projektu bolo zapojených 45 zamestnancov, z toho 26 mužov a 19 žien. Z tohto počtu bolo vyškolených 45 osôb, z ktorých 39 využíva výsledky školenia v oblasti IKT.

 

V rámci publicity projektu sme informovali všetkých účastníkov projektu a pre verejnosť sme vydali jasnú správu o tom, že projekt je spolufinancovaný z ESF na základe  Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia prostredníctvom:

Označenia priestorov prijímateľa a školiacich miestností, v ktorých sa uskutočňujú aktivity projektu.

Hlavný vstup do spoločnosti bol označený plagátom a logom ESF, ktoré sú umiestnené na viditeľnom a voľne prístupnom mieste.

Priestory a miestnosti, v ktorých prebiehali školenia zamestnancov, boli označené informačným plagátom, logom ESF a vlajkou ESF.

Médií

Na začiatku realizácie projektu bol publikovaný inzerát v regionálnom periodiku.

Do ukončenia realizácie projektu bude publikovaný PR článok s kontaktom na prijímateľa pre prípad záujmu verejnosti o získanie ďalších informácií o projekte.

WEB stránky

Všetky informácie o realizácii projektu a informácia o spolufinancovaní projektu z prostriedkov ESF boli zverejnené  na internetovej stránke spoločnosti ENERGYCO, s.r.o.

Fotodokumentácia k projektu

V priebehu realizácie projektu sme vytvárali fotodokumentáciu z realizácie aktivít projektu, pričom sa jedná najmä o fotodokumentáciu zo školení.

 

Úspešná realizácia projektu a dosiahnuté výstupy a výsledky projektu  sú motiváciou a vzorom pre realizáciu podobných projektov ostatnými zamestnávateľmi v regióne.

 

 

ENERGYCO, s. r.o.

M. R. Štefánika 18, 048 01  Rožňava

Kontaktná osoba pre projekt: Ing. Jaroslav Lovič, Učňovská 5, 04015 Košice – Šaca

Tel.: +421 55 673 5464, Fax: +421 55 673 3572

 

 

 

Priestor na vašu príležitosť.

Copyright 2012 Energyco, s.r.o. M. R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava, Slovak Republic